De structuur NUMIBEL verleent zijn diensten door twee gespecialiseerde entiteiten:

numibelAccountants- en belastingconsulentenkantoor

Onder de gezamenlijke leiding van Vincent DELVAUX, Sandrine SEGHERS en Nawfal ZIZI

 

Accountants- en belastingconsulentenkantoor

Onder de gezamenlijke leiding van Vincent DELVAUX en Daniel CALLENS

 

  • NUMIBEL en CONFISCONSULT “Accountants- en Belastingconsulentenkantoor” helpt de ondernemingen en de verenigingen van de non-profitsector in hun bestuur en ontwikkelingen en begeleidt ze door de boekhoudkundige en fiscale wettelijke bepalingen. NUMIBEL heeft de erkenning “Accountant- en Belastingconsulentenbedrijf  I.A.B.” (Instituut der Accountants en der Belastingconsulenten) verkregen onder het nummer 221050 3 F 93 en COFISCONSULT onder het nummer 222384.  Hun activiteiten zijn  bepaald door de wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999 waarin de beroepen van accountant en belastingconsulent gedefinieerd zijn.

 

numibelBedrijfsrevisorenkantoor

Onder leiding van Sandrine BASTOGNE

 

   • NUMIBEL “Bedrijfsrevisorenkantoor” voert vooral wettelijke audit en controle opdrachten uit. Ze voert ook contractueel vastgelegde nazicht- en adviesopdrachten uit. Ze is door het I.B.R. (Instituut van de Bedrijfsrevisoren) erkend onder het nummer B00773. Haar activiteiten vallen onder artikel 4 van de gecoördineerde wet van 22 juli 1953.

Hieronder vindt u de wetten die de beroepen van registeraccountant, belastingadviseur en bedrijfsrevisor definiëren :

 

Art. 4, van 22/07/1953 :

De bedrijfsrevisor heeft als hoofdtaak alle opdrachten uit te voeren die bij of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en op algemene wijze, alle revisorale opdrachten te vervullen met betrekking tot financile overzichten, verricht met toepassing van of krachtens de wet.


Art. 34 van 22/04/1999 :

De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in prive´- ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling, de volgende opdrachten uit te voeren :

   • alle boekhoudstukken nazien en corrigeren;
   • zowel prive´- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proce´de´s, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico´s;
   • boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen organiseren en advies verstrekken inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
   • de boekhouding van derden organiseren en voeren;
   • de in artikel 38 bedoelde werkzaamheden, met uitzondering van de in artikel 38, 3°, bedoelde werkzaamheden voor ondernemingen waarin hij opdrachten bedoeld in 6° en in artikel 37, eerste lid, 2°, verricht;
   • de opdrachten andere dan deze bedoeld in 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Art. 38 van 22/04/1999 :

De functie van belastingconsulent bestaat erin :

   • advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden;
   • belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
   • belastingplichtigen te vertegenwoordigen.

Art. 48 et 49, van 22/04/1999 :

De bedrijfsrevisoren en accountants, alsmede de stagiairaccountants en de stagiair-bedrijfsrevisoren, mogen de beroepswerkzaamheden
van boekhouder uitoefenen zonder ingeschreven te zijn op het tableau van de beoefenaars van het beroep of op de lijst van de stagiairs.

Als zij van die mogelijkheid gebruikmaken,zijn zij niet gemachtigd de titel van ” erkend boekhouder ” of van ” stagiair-boekhouder ” te voeren.

Diegene die de beroepswerkzaamheid van boekhouder uitoefent, is diegene die zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met :

   • de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
   • het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
   • het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;